ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1– Derneğin Adı: “Endoüroloji Derneği” dir.

Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Gerekli Gördüğü hallerde yasalara uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 2- DERNEĞİN AMAÇLARI:

Endoüroloji Derneği, Üroloji alanında kurulmuş, ulusal ve uluslararası alanda iş birliği odaklı mesleki bir sivil toplum kuruluşudur.

Atatürk İlkeleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmak, Üroloji Biliminin bir alt birimi olan Endoüroloji konusunda bilim adamları ve hekimleri bünyesinde toplayarak bu konunun Ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmaktır. Siyasetle ilgisi yoktur.

Madde 3- DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

 1. Madde 2’deki amaç ile ilmi toplantılar, seminerler, sempozyumlar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler.
 2. Fakülte ve uzmanlık sonrası ve akademik geliştirme çalışmaları düzenler, araştırmalar yapar.
 3.  Meslektaşların mesleki ve tababet sanatı çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamaya ve haklarını korumaya ve arttırmaya çalışır.
 4. Diğer mesleki kuruluşlar, fakülte, eğitim örgütleri ve tıp akademileri ile iş birliği yapar.
 5. Diğer uluslar ve uluslararası, aynı amaçlarla faaliyet gösteren tıbbi kuruluşlarla, ortaklığa katılma veya davet etmek, delege gönderme ve kabul etme ödevlerinin yerine getirilmesinde yetkilidir.
 6. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mesleki faaliyetlere delege ve temsilci yollayabilir. Bu maksatla ödenek alıp, verebilir. Yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurtdışına gönderebilir.
 7. Gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup, güç birliği ve yararlık sağlar.
 8. Bilimsel yayınlar yapmak,
 9. Endoüroloji’nin gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi yardımları sağlamak,
 10. Konuya ilişkin tıbbi cihaz, makine ve malzemeler sağlamaktır.
 11. Derneğimizin iki yılda bir düzenlenen Ulusal Kongre’sinin düzenlemek ve kongre başkanlığı görevini üstlenmek için gerekli proje ve başvuruların kabulü ve görevlendirmenin yapılması.

Madde 4- DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ:

Dernek; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararı öngören, açık, gerçeklere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

Madde 5- YASAK FAALİYETLER VE DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Dernek, 07.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 29 ve 30. maddelerinde belirtilen yasak faaliyetlerde bulunamayacağı gibi, Derneğin, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirirken, Anayasa’nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelerden ayrılmadan ve 5253 sayılı Kanun’un muhtelif maddelerinde belirtilen hükümlere muhalefet etmeden faaliyette bulunması esastır.

Madde 6- DERNEK AMBLEMİ:

Derneğin amblemi, Genel Kurul kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

BÖLÜM II

Madde 7- DERNEĞİN ÜYELERİ:

4 Türlüdür: A- Asil (temel), B- Fahri, C- Onursal üye, D- Eğitimdeki Üye

A- Asil Üye

 1. Tarifi: Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup, Türk tıp fakültelerinden mezun veya eşdeğerdeki yabancı tıp fakültelerinden aldığı diploması Bakanlıkça onaylanmış bulunan, üroloji uzmanlık diplomasına sahip meslektaşlardan, mesleki ve bilimsel çalışmaları, yayınları ile iyi ahlak sahibi bulunmaları dikkate alınarak seçilenlerdir.
 2. Seçimi: İki temel üyenin aday hakkında madde (7-a) fıkrasında belirtilen nitelikleri bildiren yazılı teklifi, Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde kabul edilir.
 3. Yükümlülüğü: Asil üye seçilen aday, yıllık aidatını ödemek, oto-biyografi ve oto-bibliyografisini vermek, bir adet üyelik başvuru formunu doldurarak, 3 adet 4,5 x 6 fotoğrafını Yönetim Kuruluna vermek veya göndermek ve üyelik giriş aidatını ödemekle yükümlüdür. Bunlar tamamlanınca kendisine üyelik belgesi verilir.
 4. Üyelik ve genel kurula katılma hakkının kullanılabilmesi için seçim devresi aidatının ödenmiş olması gerekir. Geçmiş yılın aidatı ödenmeden yeni yıl aidatı ödenmez.

B- Fahri Üye

Asil üyelerden aktif çalışma dışı kalmış üstün değerler veya dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu kimselerden, amacımızla ilgili nitelikleri taşıyanlar, Yönetim Kurulunun teklifi veya 1/5 üyenin yazılı isteği üzerine genel kurul çoğunluk kararı ile fahri üye kabul edilebilir.
Yabancı olanlarda, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.

Fahri üye isterse aidat verebilir.

C- Onursal Üye

Temel üyeler arasında müstesna kiymetlere, veya üstün değeri ile üye olmadıkları halde, dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu, amacımız alanındaki bilim adamlarından, yönetim kurulunca veya 1/5 üye sayısı tutan imzalı teklifle onore edilmeye layık görülüp, genel kurula teklif edilen ve çoğunluk kararı ile onaylanan üyeler olup, tüzüğümüzdeki yükümlülüğü fahri üye gibidir.

D- Eğitimdeki Üye

Üroloji bilim dalında uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileleri/tıpta uzmanlık öğrencileri eğitimdeki üyelerdir.

Uzmanlık eğitimini tamamlamayan eğitimdeki üyeler üyelik aidatı ödemez, dernek yönetimine seçilmezler ve genel kurullarda oy kullanamazlar.

Uzmanlık eğitimini tamamlayan eğitimdeki üye, Asil üyelik başvurusu için uzmanlık belgesi ve üyelik başvuru belgelerini derneğe iletmekle sorumludur. Dernek üyelik başvuru formunu doldurarak, 3 adet 4,5 x 6 fotoğrafını ve oto-biyografisini Yönetim Kuruluna vermek veya göndermek, Yönetim kurulu onayından sonra üyelik giriş aidatını ödemekle yükümlüdür. Başvuru 30 iş günü içinde sonuçlanır.

Eğitimdeki üye, Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edildiği tarihte asil üyeliğe ilişkin hakları kazanmış olur.

Madde 8- ÜYELİK TALEPLERİ:

Yapıldığı tarihten itibaren Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

Madde 9- ÜYE OLMA VE OY HAKKI:

 1. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk ilkelerine bağlı, üyelik niteliklerini taşıyan, üroloji uzmanı olan herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her asıl üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 2. Diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar, devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar, kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle ilgili hükümlü bulunanlar, yasal olmayan her türlü duyum ve reklam eylemlerini siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hükümlü bulunanlar derneğe üye olamazlar.
 3. Fahri üye, onursal üye ve Eğitimdeki üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 10- ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ:

 1. Üyelikten Çıkma : Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma isteğiyle sona erer. Ancak ayrılan ve çıkarılan üyeler, ayrılış tarihine kadarki aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.
 2. Üyelikten Çıkarma: Üye, aşağıda yazılı maddelere ilişkin nedenleri saptanmak şartı ile Madde 9 gereğince çıkarılabilir.
 3. Derneğe üye kaydedildikten sonra üye olmak için aranan şartlara sahip bulunmadıkları saptanmış olmak.
 4. Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı davranmak, iş çalışma düzenini bozacak faaliyetlerde bulunmak.
 5. Dernek genel kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmek.
 6. Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak.
 7. Dernek tüzüğünde yazılı, veyahut Dernekler Kanunu’nda yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
 8. Tüzükte kayıtlı üyelik ödevlerini, Yönetim Kurulu’nun yazılı ikazına rağmen iki ay içerisinde yerine getirmemek ve iki devre aidat ödememiş olmak, gibi durum yaratanlar Yönetim Kurulu’nca Onur Kurulu’na verilebilir.
 9. Kararlar ilk olağan genel kurulun bilgisine arz edilir.

Madde 11- ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE KESİNLEŞMESİ:

 1. Üyelikten çıkarma Onur Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Karar Yönetim Kurulu’nca İlk Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul tarafından verilen karar, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.
 2. Çıkarılan, genel kurulda itiraz edebilir.
 3. Genel kurulun itirazı kabul veya Yönetim kurulu  kararını ret etmesi için Madde 45’teki tüzük değişimi usul ve oranının sağlanması gerekir. Aksi halde onaylanmış sayılır.

Madde 12- ÜYELİK HAKLARI:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Fahri üye, onursal üye ve Eğitimdeki üyelerin oy hakkı yoktur.

BÖLÜM III

Madde 13- DERNEĞİN YÜRÜTME ORGANLARI:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu

Madde 14- GENEL KURUL:

Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır.

Genel Kurul genel merkez asıl üyelerden, görevde olan şube Yönetim ve Denetim Kurulları başkanlarından ve şubede kayıtlı asıl üyelerinin 1/5 oranında delegelerinden oluşur. Temsilcilikler şube veya Merkez genel kurulunda temsil edilemezler.

Madde 15- TOPLANMA ZAMANI:

Dernek genel kurulu, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun alacağı karara göre başka bir yerde iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Madde 16- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konuların varlığı halinde, Yönetim Kurulunun gerek görmesi üzerine oy çoğunluğu ile alacağı bir karar ile toplantıya çağrılır. Bundan başka Genel Kurul, Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar ve başvuru üzerine, yahut Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündeme madde eklenmesine dair öneride bulunulamaz.

Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 17- ÇAĞRI USULÜ:

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi üyelere gazete ilanı, e-mail veya yazılı bir belge ile duyurulur.

Madde 18- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

Madde 19- BAŞKANLIK DİVANI:

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Madde 20- TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 21- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 22- GENEL KURUL KARAR ALMA YETER SAYISI VE OY KULLANMA USULLER:
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile karar alınır.

Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır. Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

Madde 23- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Yıllık ödenti tutarının saptanması.
 6. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 7. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Derneğin fesih edilmesi,
 11. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 12. Kamu yararına çalışan dernek sayılabilmek için başvuru yapması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 13. Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma kararlarına ilişkin itirazların görüşülüp karara bağlanması.

BÖLÜM IV

Madde 24- YÖNETİM KURULU VE SEÇİMİ:

11 asıl, 5 yedekten oluşur. Gizli oy ve açık tasnif ile 2 yılda bir genel kurul tarafından seçilir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendi arasında görev bölümü yapar. Yönetim kurulu; başkan, 2. başkan, genel sekreter, sayman-veznedar ve oturum sekreterinden oluşur. Yönetim kurulu başkanı, arka arkaya olmaması kaydı ile en fazla iki dönem başkanlık yapabilir. Önceki dernek başkanı bir sonraki yönetim kurulunun seçilmemiş doğal üyesidir. Boşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.

Yönetim Kurulunda aynı işverene bağlı birden fazla üye seçilemez.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder.

Madde 25- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar:

 1. Dernek Başkanının yukarıda 15. maddedeki yetkileri mahfuz kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
 2. Derneği kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
 3. Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
 5. Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak.
 6. Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 8. Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara     bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
 9. Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
 10. Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak,
 11. Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
 12. Genel Kurul’dan aldığı yetkiye dayanarak şubeler açılmasına karar vermek,
 13. Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükler, yönetmelikler yapmak,
 14. Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
 15. Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı ve işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ve bu konulara şamil vekaletname vermek,
 16. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 17. Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek
 18. Dernek organlarında ve adres değişikliklerinin otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek,
 19. Yönetim Kurulu’nca verilen üyeliğe giriş ve üyelikten çıkarılma kararlarına karşı yapılan itirazları Genel Kurul’a sunmak,
 20. Danışma ve yardımcı kurulları kurabilir, ancak dernek yürütme organları yetkileri devredilemez.

Madde 26- YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 27- DENETLEME KURULU:

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu’nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.

Bu konuda rapor hazırlayarak genel kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu’na verilir.

Yönetim Kurulu’na 1 ay evvel haber vermek suretiyle dilediği zaman denetler.

Madde 28- DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİSİ:

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek
 2. Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak,
 4. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
 5. Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

Madde 29- ONUR KURULU:
a)   Onur Kurulu; asil üyeler arasında genel kurulca açık oyla seçilen üç üyeden kurulur. Onur Kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparlar.
b)   Onur Kurulu; genel kurul tarafından sevilen ve sayılan üyeler arasından seçilir.

Madde 30- ONUR KURULU GÖREV ve YETKİLERİ:

 1. Meslektaşlar arası anlaşmazlıkları çözümler.
 2. Yönetim Kurulu’nca havale edilen şikayetleri ve dosyaları kanunlar, dernek tüzüğü      yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendir sonuçlandırır.
 3. Meslek ve deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunan üyelere gereğine göre uyarma, kınama, tavsiye veya gerekliyse üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na teklif eder.

Madde 31- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

A- Başkan:

 1. Başkan Derneğin tabii temsilcisidir. Dernek adına konuşma ve yazışmaya yetkilidir.
 2. Toplantıları idare eder. Bütün danışma ve yardımcı kurullara başkanlık eder.
 3. Para yatırımı ve çekiminde sayman veznedarla müşterek imza atar.
 4. Toplantılarda genel sekreterle veya oturum sekreteri ile tutanakları imzalar.
 5. Yönetim Kurulu kararlarında çoğunluk hükmünü yürütür, eşit oylamada başkanın tarafı  çoğunluk sayılır.

B- İkinci Başkan:

Başkanın bulunmadığı hallerde yerine tam yetkilidir ve başkanın tabii yardımcısıdır.

C- Genel Sekreter:

 1. Başkanın yetkileri bölümündeki, kendine özel görevleri yapar.
 2. Derneğin, üye, kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini, dosyalarını muntazam şekilde tutar ve bütün yazışmaları yapar.
 3. Genelge hususiyetindeki bildirileri üyelere duyurur.
 4. Yardımcı ve danışma kurullarının da tabii iştirakçisidir.
 5. Üyelerin aidat ve sair yükümlülüklerini saymanla birlikte takip eder ve gerekirse üyeleri mektupla ikaz eder.
 6. Üyelerin iki ay içinde cevap vermesi beklenir.

D- Sayman Veznedar:

 1. Derneğin gelir ve giderlerini kanuni şekilde usulüne uygun tutar ve kaydeder.
 2. Para gelirlerini öncelikle milli bir bankaya yatırır.
 3. Bankadan parayı başkanla müşterek imza altında çeker.
 4. Üye aidatını ve dernek gelirlerini izleyerek gerekli işlemi yapar.

E- Oturum Sekreteri:

Dernek genel toplantılarında kayıtları tutar.
Arşiv işlerini tanzim eder. Genel işlem, yazışma ve yayınlarda genel sekretere yardım eder. Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yapar.

BÖLÜM V

Madde 32- ŞUBELERİN KURULUŞU:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Madde 33- ŞUBELERİN ORGANLARI:

Her şubede genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur. Şubeler genel kurullarını merkez genel kurul toplantılarından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube genel kurulu şubenin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Şube genel kurulu şubede kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul toplantıları iş bu tüzük hükümlerine yapılır. Şubeler, Merkez Genel Kurulunda Şube Yönetim ve Denetim kurulu asil üyeleri ve delegeler ile temsil edilirler. Şubeler Merkez genel kurulundan temsil edilmek için genel kurulda üyelerinin 1/5’i oranında delege seçerler.

MADDE – 33/1 : ŞUBE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Şube organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 2. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Şubenin fesih edilmesi.
 5. Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
 6. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE – 33/2 : ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asıl üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz. İlk Genel Kurul bu sınırlama dışındadır.
Yönetim Kurulunda aynı işverene bağlı birden fazla üye seçilemez.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda şube başkanıdır ve şubeyi temsil eder. Şube Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan vekili başkanın bütün yetkilerine sahiptir.

Şube adına beyanatta bulunmak yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa başkan vekiline, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

MADDE – 33/3 : ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu yılda en az altı defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar:

 1. Şube  Başkanı’nın yukarıda 23/2. maddedeki yetkileri mahfuz kalmak üzere Şubeyi  temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
 2. Şubeyi kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
 3. Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,
 4. Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
 5. Bütçe giderlerini karşılamak ve Şube gelirlerinin tahsilatını sağlamak,
 6. Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 8. Şube teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
 9. Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
 10. Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak,
 11. Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
 12. Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
 13. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 14. Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek.
 15. Şube organlarında ve adres değişikliklerinin otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek.

MADDE – 33/4 : ŞUBE DENETLEME KURULU:

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

MADDE – 33/5 : ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
 2. Şubenin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak,
 4. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
 5. Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Şube defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu’nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.

BÖLÜM VI

Madde 34- DERNEĞİN GELİRLERİ:

 1. Üye aidatı: Üye aidatları her yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeni seçilen yönetim kurulu tarafından her üye için tahakkuk ettirilen yıllık üye aidatları tahsil edilir. İsteyen üyeler yönetim kurulunca belirlenen üye aidatından fazlasını ödeyebilir.
 2. Gayrimenkul gelirleri,
 3. Yayınlarda yazarlara yüklenmesi uygun görülen ödemeler, dergi, kitap, v.b. gibi yayınlardan elde edilen gelirler,
 4. Tıpta ilgili kuruluşlardan alınan bağışlar,
 5. Kongre tahsisleri,
 6. Dernek kanunu gereğince devlet yardımları,
 7. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, yarışma, konferans ve benzeri gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 8. Banka faizleri ve benzeri gelirler,
 9. Her türlü koşullu yada koşulsuz vasiyet, bağışlar,
 10. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
 11. Önceden Mülki idare amirliğine bildirmek ve banka aracılığıyla alınması kaydı ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden sağlanacak yardımlar,
 12. İktisadi İşletme Gelirleri ve diğer gelirler.
 13. Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Madde 35- DERNEĞİN GİDERLERİ:

 1. Tüzük koşullarını yerine getirmek için yapılan masraflar.
 2. Yılda bir ile dört sayı çıkarılmasına çalışılacak Türkçe asıl, yabancı dilden özetli veya aksi koşuldaki dergi, kitap ve benzeri yayın giderleri.
 3. Kongre, benzeri ilmi toplantılar ve bunların raporları, tutanaklarının baskı masrafları.
 4. Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket v.b. masrafları.
 5. Delegasyon masraflarından uygun görülenlerin karşılanması gibi giderler, derneğin genel giderlerini teşkil eder.

Madde 36- AMBLEM-MADALYON ve YARDIMLAŞMA:

 1. Dernek Yönetim Kurulu’nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır.
 2. Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kartı ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
 3. Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
 4. Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere, imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.

Madde 37- MALİ HÜKÜMLER

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’da başlar ve 31 Aralık’ta biter. Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Çalışma dönemi bitimi ile her olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır.

Madde 38- DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü taktirde genel kurul kararı ile bankalardan ya da diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir ancak bu miktar derneğin yapacağı faaliyetin veya projenin toplam maliyetinin yarısından fazla olamaz. Dernek aynı şekilde üyelerinden de borçlanma yoluna gidebilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı faiz miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10.maddesine göre yardım alabilir.

Madde 39- DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI:

Dernek aşağıda yazılı noter tasdikli defterleri tutar.

İşletme Hesabı esasına tabi olarak:

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3.  İşletme hesabı defteri,
 4. Demirbaş defteri,
 5. Alındı belgesi kayıt defteri,
 6. Gelen giden evrak defteri.

Bilanço esasına tabi olarak:

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3. Yevmiye defteri,
 4. Büyük defter,
 5. Envanter defteri,
 6. Alındı belgesi kayıt defteri,
 7. Gelen giden evrak defteri,

Madde 40- GELİR VE GİDERDE USUL:

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bu 5253 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.

Madde 41- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Derneğin iç denetimi, Dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak Dernek tüzüğünde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üzere, üyeler ve dernek organlarına tüm dernek faaliyetleri ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Dernek gerekil görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim kurulu denetimi yapan üyeler ya da kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

Madde 42- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 43- BEYANNAME VERME:

Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi yıl sonu itibarıyla Nisan ayı sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine verirler.

Madde 44- ORTAK HÜKÜMLER:

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Madde 45- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için ilk toplantıda toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’nün toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise üyeler kanun ve tüzük hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 46- FESİH VE TASFİYE:

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir;

 1. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
 2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
 3. Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
 4. Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları genel kurul kararı ile herhangi bir devlet kurumuna bırakılır.
 5. Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde 48- YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ:

Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşları üyelerini Türkiye’ye çağırması ya da yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurtdışına göndermesi 5253 sayılı kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde 49- KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI:

Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur.

Madde 50- YÖNETMELİKLER:

Dernek ana tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

Madde 51- YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Madde 52- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.